Leadership

Home / Leadership
Afroz Khan
PRESIDENT OF SANYUKT VIKAS PARTY
Gana Sharvan Swamiji
CHAIRMAN- OF SANYUKT VIKAS PARTY
Afroz Khan
Afroz Khan
PRESIDENT OF SANYUKT VIKAS PARTY
Jagdish Mishra
Jagdish Mishra

VICE-PRESIDENT OF SANYUKT VIKAS PARTY

Gana sharvan swamiji
Gana Sharvan Swamiji

COMMITTEE CHAIRMAN OF SANYUKT VIKAS PARTY

JOIN NOW SNVP

Sanyukt Vikas Party

JOIN